Regulamin
print

Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu CEVE.PL

Serwis CEVE.PL, działający pod adresem http://www.ceve.pl, prowadzony jest przez firmę DEFCOM DAWID KUKLA, adres: Al. 3 Maja 9/109a, 30-062 Kraków, NIP: 738-208-88-93, REGON: 120813799.

Rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu CEVE.PL oznacza akceptację przez Klienta warunków sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

§1 DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Usług Serwisu CEVE.PL, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca - firma działająca pod nazwą: DEFCOM DAWID KUKLA, adres: Al. 3 Maja 9/109a, 30-062 Kraków, NIP: 738-208-88-93, REGON: 120813799.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Usługa - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu realizowane drogą elektroniczną (online) oraz poza drogą elektroniczną (offline) w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, działający pod adresem http://www.ceve.pl
 6. Strona Internetowa Serwisu - strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.ceve.pl
 7. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 8. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Platforma Realizacji Zamówienia - strona internetowa będąca częścią Serwisu zawierająca wszystkie informacje o zamówieniu złożonym przez Użytkownika, m.in.: znajduje się tam końcowy formularz do uzupełnia informacji wymaganych do realizacji Zamówienia, ponadto Użytkownik może sprawdzić tam status zamówienia oraz skontaktować się z Usługodawcą odnośnie realizacji zamówienia.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców i nie uwzględniają ich indywidualnej sytuacji, a są jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną (online) oraz poza drogą elektroniczną (offline).
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zastrzeżeniem prawa do czasowego wstrzymania ich wykonywania ze względu na czynności konserwacyjne lub zdarzenia od niego niezależne, jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz do zmian zasad działania. W przypadku zaprzestania działalności Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem Usługodawcy.
 5. W zależności od rodzaju, Usługi w Serwisie mogą być płatne lub bezpłatne. Cennik dostępny jest przy każdej Usłudze podczas składania zamówienia oraz w odrębnym Regulaminie danej Usługi jeżeli taki istnieje.
 6. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania zarówno niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu danej Usługi jeżeli taki istnieje.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Użytkowników.
 8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest Usługodawca. Dane są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Usługodawcę i jego partnerów oraz wyraża zgodę na prezentowanie mu treści o charakterze handlowym.
 10. Zabronione są:
  1. jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania Serwisu,
  2. jakiekolwiek próby publikowania informacji dotyczących osób trzecich bez posiadania stosownego upoważnienia,
  3. jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim,
  4. jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe,
  5. wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie Serwisu.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie treści publikowanych w Serwisie. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania i prezentacji treści wprowadzonych przez Użytkownika w ramach zakupionej Usługi.
 12. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez adres e-mail: info@ceve.pl

§3 RODZAJE USŁUG

 1. Usługodawca oferuje Klientom Usługi, które są zamawiane i realizowane w określonym terminie tylko drogą elektroniczną, poprzez Stronę Internetową Serwisu (usługi online) oraz Usługi, które są zamawiane i realizowane nie tylko drogą elektroniczną (usługi offline), w tym Usługi w zakresie:
  1. sporządzania indywidualnych CV i listów motywacyjnych na zamówienie,
  2. sprzedaży gotowych szablonów CV i listów motywacyjnych oraz ich ewentualnych modyfikacji,
  3. bezpłatnego oddania do użytkowania szablonów CV i listów motywacyjnych (maksymalnie 1 na miesiąc) w zamian za dołączenie do Aplikacji CEVE.PL w serwisie Facebook.
 2. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu świadczenia Usług zamieszczone są na Stronie Internetowej Serwisu.

§4 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA/USŁUGI

 1. Wszystkie Usługi oferowane przez Serwis mogą być zamawiane 24h na dobę, każdego dnia tygodnia.
 2. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze od 8:00 do 16:00.
 3. Standardowy czas realizacji Usługi wynosi od 2 do 9 Dni Roboczych w zależności od rodzaju zamówionej Usługi oraz wybranych opcji dodatkowych.

Ekspresowy czas realizacji Usługi wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych w zależności od rodzaju zamówionej Usługi oraz wybranych opcji dodatkowych.

Natychmiastowy czas realizacji Usługi dotyczy tylko Usług sprzedaży gotowych szablonów bez żadnych opcji dodatkowych. Realizacja Usług z takim czasem realizacji następuje automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę przez Użytkownika.

Czas realizacji dla pozostałych Usług jest zgodny z informacjami podanym na Stronie Internetowej Serwisu.

 1. Czas realizacji Usługi liczony jest od Dnia Roboczego następującego po dniu w którym otrzymano od Użytkownika wszystkie informacje potrzebne do zrealizowania Usługi lub od Dnia Roboczego następującego po dniu w którym zaksięgowano płatność na koncie Usługodawcy, w zależności od tego który termin nastąpi później.
 2. Szacowany czas realizacji konkretnej Usługi można sprawdzić na Stronie Internetowej Serwisu podczas zamawiania tej Usługi.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia w terminie opisanym w §4 projektu dokumentów w ramach zamówionej Usługi do akceptacji przez Użytkownika w języku polskim.
 4. Czas realizacji może ulec zmianie w przypadku braku potwierdzenia lub akceptacji przez Użytkownika wstępnych wersji realizowanego Zamówienia przygotowanego przez konsultanta.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub wydłużeniu terminu realizacji Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

§5 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  1. dostęp Użytkownika do sieci Internet przy użyciu łącza o przepustowości umożliwiającej wykonanie Usługi,
  2. dostęp Użytkownika do poczty elektronicznej,
  3. dostęp Użytkownika do przeglądarki Internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną akceptacją plików cookies (ciasteczka),
  4. Oprogramowania Microsoft Word 2010 lub nowsze,
  5. Oprogramowanie Acrobat Reader lub inne kompatybilne, służące do odczytywania plików PDF (Portable Document Format).

§6 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składane są poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówień dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. W formularzu zamówień Użytkownik dokonuje wyboru zamawianej Usługi, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamawianą Usługę, wybiera sposób płatności, a ponadto składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Po wysłaniu i opłaceniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy Realizacji Zamówienia gdzie załącza dokumenty i/lub uzupełnia odpowiednie pola tekstowe wskazując informacje istotne dla należytej realizacji Zamówienia.
 2. Dokumenty dołączane przez Użytkownika do formularza zamówień powinny spełniać następujące parametry:
  1. format .doc (Microsoft Word 97-2003) lub .docx (Microsoft Word 2007 i nowsze) lub .rtf (Rich Text Format) lub .pdf (Portable Document Format) lub .txt (dokument tekstowy);
  2. wielkość dokumentu do 1MB;
  3. język dokumentu: polski lub angielski;
  4. wszystkie dokumenty sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
 3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności, Usługodawca potwierdzi to drogą elektroniczną, przesyłając na adres email Użytkownika wiadomość zawierającą:
  1. dane adresowe Usługodawcy,
  2. rodzaj zamówionych usług wraz z warunkami ich wykonania,
  3. cenę poszczególnych składników,
  4. zasady płatności albo potwierdzenie zapłaty, przy czym potwierdzenie dokonania płatności na poczet ceny Użytkownik otrzyma bezpośrednio od Operatora Płatności,
  5. koszty oraz termin i sposób dostawy (jeżeli występują),
  6. w przypadku usług "online" - pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosowanych przepisami prawa,
  7. miejsce i sposób składania reklamacji,
  8. adres internetowy do Platformy Realizacji Zamówienia na której Użytkownik będzie musiał uzupełnić dodatkowe informacje wymagane do realizacji Zamówienia. Dodatkowo na tej platformie Użytkownik będzie mógł sprawdzić status zamówienia oraz skontaktować się z Usługodawcą odnośnie realizacji zamówienia.
 4. Przyjęcie Zamówienia do realizacji, które jest równoznaczne z zawarciem umowy - odbywa się wyłącznie w Dni Robocze. Usługodawca potwierdzi to drogą elektroniczną, przesyłając na adres email Użytkownika wiadomość zawierającą:
  1. dane adresowe Usługodawcy,
  2. rodzaj zamówionych usług wraz z warunkami ich wykonania,
  3. cenę poszczególnych składników,
  4. miejsce i sposób składania reklamacji,
  5. informacja o niemożliwości odstąpienia/rezygnacji z zamówienia,
  6. adres internetowy do Platformy Realizacji Zamówienia na której Użytkownik będzie musiał uzupełnić dodatkowe informacje wymagane do realizacji Zamówienia. Dodatkowo na tej platformie Użytkownik będzie mógł sprawdzić status zamówienia oraz skontaktować się z Usługodawcą odnośnie realizacji zamówienia.
 5. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji i uzgodnienia szczegółów zamówienia. Kontakt ma miejsce tylko przy określonych Usługach.
 6. Kontakt z Użytkownikiem w trakcie realizacji Usługi odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Platformy Realizacji Zamówienia, ale także za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, o ile takie dane teleadresowe zostały podane w formularzu zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem, z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu błędnie podanych danych w formularzu zamówienia lub przepełnionego adresu poczty elektronicznej, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia.
 7. Proces realizacji poszczególnych Usług odbywa się zgodnie z technologią podaną na stronie Usługodawcy.
 8. W przypadku konieczności uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji od Użytkownika, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi, a także w przypadku przesłania przez Użytkownika niepełnych i/lub nieczytelnych danych i/lub dokumentów, czas realizacji Zamówienia ulega wydłużeniu o okres oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź od Użytkownika. O konieczności przekazania dodatkowych informacji i/lub ponownego przesłania dokumentów i/lub przesłania dodatkowych dokumentów Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Maksymalny czas oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź Użytkownika wynosi 2 Dni Robocze. Nieprzestrzeganie powyższego terminu przez Użytkownika uprawnia usługodawcę do zrealizowania zamówienia na podstawie pierwotnych danych lub do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Użytkownika.
 9. Brak zapłaty przez Użytkownika wynagrodzenia w ciągu 2 Dni Roboczych od momentu złożenia Zamówienia, może być potraktowany przez Usługodawcę jako rezygnacja Użytkownika z Zamówienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, zamówień, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu z Użytkownikiem oraz zamówień składanych przez klientów, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik otrzyma na ten temat informację drogą mailową, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania płatności przez Usługodawcę.
 12. Projekt Zamówienia przygotowany przez Usługodawcę udostępniany jest na Platformie Realizacji Zamówienia w formacie PDF, o czym Użytkownik jest niezwłocznie informowany drogą mailową na adres podany podczas składania Zamówienia.
 13. Użytkownik Serwisu ma prawo do zasugerowania wprowadzenia zmian w projekcie dokumentu oraz prawo do jednorazowej zmiany szablonu dokumentu. Zmiany muszą być jasno opisane w jednej wiadomości będącej odpowiedzią na przesłaną przez Usługodawcę wiadomość z prośbą o akceptację projektu.
 14. Po udostępnieniu przez Usługodawcę dokumentu z wprowadzonymi zmianami i zaakceptowaniu Usługi przez Użytkownika, następuje zakończenie realizacji Usługi. Projekt dokumentu uznany jest za zaakceptowany, a tym samym Usługa za zrealizowaną po 5 Dniach Roboczych oczekiwania przez Usługodawcę na akceptację projektu dokumentu przez Użytkownika.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w formatowaniu w tekście spowodowane odmiennym oprogramowaniem do edycji plików tekstowych używanym przez Użytkownika i Usługodawcę oraz brakiem wymaganych czcionek.
 16. Usługa tłumaczenia dokumentów następuje po zaakceptowaniu dokumentów w języku polskim, przesłanych przez Usługodawcę Użytkownikowi, dotyczy to przypadku gdy Użytkownik korzysta z Usługi redagowania treści przez Usługodawcę.
 17. Przetłumaczone dokumenty zostaną przesłane drogą mailową do Użytkownika w ciągu 72 godzin w ramach Dni Roboczych od zaakceptowania plików w języku polskim dla standardowego trybu realizacji usługi oraz w ciągu 48 godzin w ramach Dni Roboczych od zaakceptowania plików w języku polskim dla ekspresowego trybu realizacji usługi.
 18. Użytkownik może dokonać zmian w treści złożonego Zamówienia do chwili otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym samym terminie Użytkownik może zrezygnować z Zamówienia, przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ceve.pl stosowne oświadczenie. Po upływie tego terminu Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa cywilnego i niniejszym Regulaminie.
 19. Zrealizowane Zamówienie dostarczane jest do Użytkownika w formacie .doc (w aplikacji MS Word), gotowe do edycji. Na wyraźne życzenie Użytkownika, może być również dostarczone w formacie .pdf.
 20. Użytkownik, w przypadku stwierdzenia nieścisłości, powinien o nich niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Klienta w celu złożenia wyjaśnień, które pozwolą na prawidłową realizację Usługi za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@ceve.pl.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w PLN.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług oraz do wycofania Usług bez uprzedzenia.
 3. Płatności za Usługi można dokonać za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności:
  1. Dotpay S.A. (przelew bankowy, e-transfer, karta kredytowa/płatnicza),
  2. PayU (przelew bankowy, e-transfer, karta kredytowa/płatnicza).
 4. Wybrane Usługi mogą być opłacone za pośrednictwem SMS, które są obsługiwane przez firmę Dotpay S.A.
 5. Usługi w wersji Free których wartość wynosi 0zł (bez wybranych dodatkowych opcji) mogą być opłacone za pośrednictwem SMS w cenie podanej przy tej formie płatności lub poprzez zaakceptowanie aplikacji CEVE.PL w serwisie Facebook za co nie są pobierane żadne opłaty od Użytkownika. Przy wybraniu drugiej metody Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie przez aplikację CEVE.PL wiadomości na tablicy jego konta w serwisie Facebook oraz zezwala na dostęp do informacji zawartych na jego koncie w w/w serwisie.
 6. Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez wybranego Operatora Płatności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez Operatorów Płatności oraz sposób przetwarzania danych osobowych przez tych operatorów.
 8. Reklamacja dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez wybranego Operatora Płatności zgłoszone do Usługodawcy będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez tego operatora na warunkach i w terminie określonym w regulaminie tego operatora. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest podać przynajmniej: numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez Operatora Płatności.
 9. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury VAT w formie elektronicznej, w tym w formie PDF na podany przez niego w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 11. W przypadku braku możliwości technicznej skorzystania z serwisu płatniczego istnieje możliwość dokonania wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy o numerze 06 1140 2004 0000 3302 5800 905 prowadzonym przez BRE BANK SA na rzecz Usługodawcy, w tytule wpisując numer zamówienia oraz nazwę serwisu, przykład: "CEVE.PL - #NR_ZAM".
 12. Za korzystanie z usług Operatorów Płatności, Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

§8 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną w Serwisie oraz złożyć Zamówienie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta po wybraniu Usług przez Użytkownika Serwisu, akceptacji ceny zamówionej Usługi, sposobu zapłaty, zaakceptowaniu i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz dokonaniu płatności przez Użytkownika Serwisu.
 3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy, przesyłając powiadomienie o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 4. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w chwili wykonania Usługi przez Usługodawcę, lub w przypadku Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi. Zasady dotyczące Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi reguluje $9.

§9 ODSTĄPIENIE/REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w myśl obowiązujących przepisów prawa może odstąpić od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 2. Oświadczenie o tytule "ANULOWANIE ZAMÓWIENIA" należy wysłać na adres Biura Obsługi Klienta drogą elektroniczną na adres: biuro@ceve.pl.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje, jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji zamówienia. Za moment przystąpienia do realizacji zamówienia uznaje się:
  1. telefoniczny lub mailowy kontakt z Użytkownikiem w przypadku tych Usług które wymagają kontaktu z Użytkownikiem,
  2. przyjęcie przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji. Do informacji o tym, czy Usługodawca przyjął zlecenie do realizacji, Użytkownik ma dostęp poprzez Platformę Realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę Użytkownik zostanie poinformowany emailem o niemożności odstąpienia/rezygnacji z Zamówienia.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Użytkownika, pobrana na rzecz wykonania zamówienia opłata, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika. Nie dotyczy płatności SMS, przy której Użytkownik osobiście składa Reklamację u Operatora Płatności na warunkach zawartych w jego odrębnym regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w terminie do 14 dni.
 1. Strona ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez drugą Stronę Umowy postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w razie niemożliwości przesłania Użytkownikowi przez Usługodawcę jakichkolwiek informacji z powodu błędnie podanego lub przepełnionego adresu poczty elektronicznej. W takich przypadkach umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę

§10 REKLAMACJE

 1. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacja wysłane do Biura Obsługi Klienta drogą mailową o tytule "REKLAMACJA" na adres: biuro@ceve.pl
 2. Usługi oferowane w Serwisie mogą zostać zareklamowane w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji zamówienia.
 3. Datą zakończenia zamówienia jest data wysłania przez Usługodawcę wiadomości informującej o tym fakcie (na adres email Użytkownika lub poprzez Platformę Realizacji Zamówienia) lub data wysłania przez Użytkownika wiadomości informującej o zaakceptowaniu zamówienia (na adres email Użytkownika lub poprzez Platformę Realizacji Zamówienia) lub telefoniczne poinformowanie Usługodawcy o zaakceptowaniu zamówienia przez Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika.
 5. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową.
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie poprawiona w przeciągu 14 Dni Roboczych. Jeżeli wady są istotne a Usługodawca nie zdoła ich usunąć w umówionym terminie Użytkownik może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nie są istotne albo reklamacja zostanie uwzględniona częściowo, albo kiedy Usługodawca nie usunie wad w umówionym terminie Użytkownik może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
 7. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezgodności z umową, będące konsekwencją nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, chyba że nienależyte wykonanie Usługi jest konsekwencją okoliczności, za które Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności.

§11 NEWSLETTER

 1. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o usługach, aktualnych promocjach, nowościach, artykułach).
 2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego (emai).
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczenia newslettera, niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez podanie adresu email oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zapisu do newslettera.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.

§12 INFORMACJE HANDLOWE

 1. Usługodawca przesyła informacje handlowe drogą elektroniczną, tym Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub udostępnili swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
 2. Informacje handlowe (dalej: Informacja Handlowa) mogą zawierać informacje o aktualnych promocjach i ofertach dotyczących produktów oraz usług, zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych. Informacja handlowa zawierać może ponadto porady, poradniki oraz inne materiały dotyczące edukacji i rynku pracy.
 3. Zgoda Użytkownika zainteresowanego otrzymywaniem Informacji Handlowej jest udzielana przez niego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej Serwisu podczas składania zamówienia.
 4. W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowej może uaktualnić swój adres elektroniczny bądź cofnąć zgodę - przesyłając stosowne oświadczenie do Biura Obsługi Klienta drogą mailową na adres: biuro@ceve.pl.

§13 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik może korzystać z dokumentów i innych efektów prac wykonanych w związku z realizacją Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
 2. Wynagrodzenie za Usługę nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz innych praw intelektualnych na Użytkownika.
 3. Zarobkowe bądź nieodpłatne wykorzystanie lub udostępnianie (również za pośrednictwem sieci Internet) dzieł przekazanych Użytkownikowi powstałych w wyniku realizacji Usługi w całości lub jakichkolwiek fragmentach, w tym także stworzonych na ich podstawie wzorów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 4. Treści udostępniane w Serwisie są własnością intelektualną, w związku z czym bez zgody Usługodawcy, wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności, nie zezwala się na kopiowanie, transmitowanie, archiwizowanie, modyfikowanie lub wykorzystanie w inny sposób za wyjątkiem użytku osobistego.

§14 RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZSTANIEM Z SERWISU

 1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu - dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Jednakże w związku ze specyfikacją działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z Serwisu Internetowego wirusem komputerowym.

§15 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. zaprzestania świadczenia Usług dla Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesu Usługodawcy.

§16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania Usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia Usługi z powodu przepełnionej skrzynki email. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Użytkownika naruszające Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. treści prezentowane w ramach kont Użytkowników,
  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  3. informacje oraz materiały pobrane i wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  4. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),
  6. straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania Serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu,
  7. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  8. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 5. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie wiązać Usługodawcy w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Usługodawca nie jest stroną.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi o zakresie praw i obowiązków Stron w ramach umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Regulamin wraz ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem oraz potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią umowę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem składającym zamówienie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 2013-01-01.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o której poinformuje na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z Usług świadczonych poprzez Serwis. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie Internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W ramach funkcjonowania Serwisu, zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także, na jego żądanie, w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i odtwarzanie jego treści. Klient nie jest związany z postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej.
 6. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie między stronami (postanowienia umowne), moc wiążącą mają postanowienia umowne.
 7. Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Warunku świadczenia Usług w ramach różnych promocji nie łączą się ze sobą.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd dla siedziby Usługodawcy.

§18 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieupoważnione, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 5. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowanie w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 2. Pliki cookie (ciasteczka) używane są do:
  1. zapamiętywania identyfikatora sesji, który usuwany jest po godzinie lub po zamknięciu przeglądarki,
  2. do zachowania informacji, czy Użytkownik brał udział w ankiecie, która przechowywana jest 104 dni.
 3. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady przechowywania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego Serwisu.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika Serwisu podczas procesu składana Zamówienia a także udostępnione w trakcie realizacji Usługi, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Zamówienia, rozliczania płatności, a także w celach statystycznych (badania jakości obsługi i satysfakcji klienta), oraz w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i sprzedaży towarów.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie jest niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania przez Usługodawcę świadczeń na rzecz Użytkownika. Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 6. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do własnych danych, prawo aktualizacji danych oraz inne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować do Biura Obsług Klienta na adres mailowy: biuro@ceve.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: "DANE OSOBOWE".
 8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacja do powyższego zapisu.
Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.
Zamów

Czasami pomimo odpowiednich kwalifikacji nasza aplikacja o pracę zostaje odrzucona. Najczęściej  bywa tak, ponieważ popełniamy jeden z sześciu błędów, które dokładniej opisane zostały poniżej. Profesjonalne CV pomoże Ci, ale nie zrobi za Ciebie wszystkiego, przeczytaj artykuł i dowiedz się czego nie powinieneś robić. 

czytaj więcej >

Poszukujący pracy jest to osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jest to osoba niezatrudniona poszukująca pracy lub osoba zatrudniona wyrażająca gotowość podjęcia innej pracy niż praca obecna.

czytaj więcej >

Aby znaleźć pracę należy w pełni wykorzystać wszystkie możliwe sposoby kontaktu z pracodawcą. Poniżej wymienione zostają sposoby poszukiwania pracy znacznie zwiększające szanse jej znalezienia. Wykorzystaj szasne, bądź profesjonalistą, na dobry początek wyślij profesjonalne CV i przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej.

czytaj więcej >

Dostałem robote !!

hahahahahahahhahahahahhahahahahaah, na budowie i dobra kasa ! Szef fajny gość, dzięki !!!

Janusz z Olsztyna


CUD CUD CUD !!!!!!!!

dzięki CEVE !!!!!!!!!!!!!! dostałam prace w salonie kosmetycznym w którym zawsze chciałam pracować !!!!! szefowa mi powiedziała że jeszcze nikt nigdy takiego ładnego CV nie przyłał :) Ola


Solidna firma ! Tanio i uczciwie !

tanie szablony, łatwa edycja, po zakupie dostęp premium do wiedzy ! pracy jeszcze nie mam, ale przynajmniej zapraszają mnie na rozmowy, a wcześniej telefon milczał !


Taktyka polega na pozostawieniu odbiorcy w sytuacji wyboru dwóch skrajnie niekorzystnych dla niego opcji.

czytaj więcej >

Taktyka ta polega na graniu tzw. głupka. Negocjator robi z siebie przysłowiowego Inspektora Colombo, z pozoru wyglądającego na ofermę, łachmana i niedorajdę.

czytaj więcej >

Rewelacyjnie zobrazowana przez profesora Roberta Cialdiniego taktyka niskiej piłki, wykorzystuję regułę konsekwencji i zaangażowanie. 

czytaj więcej >